Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Tomaszów Lubelski

 

      Burmistrz Miasta

         

 Zadania i kompetencje Burmistrza

 1. Kierowanie Urzędem Miasta.
 2. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta.
 3. Powoływanie Zastępcy Burmistrza.
 4. Występowanie z wnioskiem do Rady Miasta o powołanie i odwołanie Sekretarza i Skarbnika.
 5. Mianowanie pracowników samorządowych i dokonywanie ich oceny.
 6. Powoływanie rzecznika dyscyplinarnego.
 7. Powoływanie pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych i wyznaczenie kierownika kancelarii tajnej.
 8. Wykonywanie obowiązków szefa obrony cywilnej i administratora danych osobowych.
 9. Przygotowanie projektów uchwał.
 10. Gospodarowanie mieniem komunalnym.
 11. Wykonywanie budżetu miasta.
 12. Przedkładanie uchwał Rady Miasta wojewodzie, Regionalnej Izbie Obrachunkowej i innym adresatom.
 13. Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków.
 14. Wydawanie decyzji administracyjnych.
 15. Powierzenie prowadzenia spraw miasta Zastępcy lub Sekretarzowi.
 16. Wydawanie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych.
 17. Zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez Radę.
 18. Zgłaszanie propozycji zmian w budżecie miasta.
 19. Dysponowanie rezerwami budżetu miasta.
 20. Blokowanie środków budżetowych.
 21. Ogłaszanie aktów prawa miejscowego i innych uchwał.
 22. Informowanie mieszkańców miasta o założeniach projektu budżetu miasta, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych.
 23. Kieruje bieżącymi sprawami miasta i reprezentuje je na zewnątrz.
 24. Bezpośrednio nadzoruje działalność następujących jednostek organizacyjnych: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Tomaszowskiego Domu Kultury, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedszkoli, Szkół i Gimnazjów, Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 25. Powoływanie zespołów dla doraźnych celów Urzędu.