Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Tomaszów Lubelski

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Zarządzenie Nr 49/2020 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 4 czerwca 2020 w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Data utworzenia
2020-06-04
Opis

Zarządzenie Nr 49/2020
Burmistrza Miasta
Tomaszów Lubelski
z dnia 4 czerwca 2020

 

w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019r. poz. 1696 z późn. zm.) – zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Wyznaczyć Pana Jarosława Antoszewskiego na Koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

§ 2

 

Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez organy miasta
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami obejmującymi:

1) w zakresie dostępności architektonicznej:

a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób,

2) w zakresie dostępności cyfrowej – wymagania określone w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
3) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017r. poz. 1824) lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje tj.

- korzystanie z poczty elektronicznej,
- przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS, lub komunikatorów internetowych,
- komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych,
- przesyłanie faksów,
- strony internetowe spełniające standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych.

b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
c) zapewnienie na stronie internetowej miasta informacji o zakresie jego działalności w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej we wniosku.

4) zapewnienie dostępu alternatywnego w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie pkt 1 i pkt 3 ze względów technicznych lub prawnych.

  1. monitorowanie działalności miasta w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  2. analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz planowanie działań w zakresie poprawy realizacji zadań w zakresie dostępności jako obligatoryjne elementy planu działania, o którym mowa w ust. 2,
  3. opublikowanie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej treści planu działania,
  4. przygotowanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem informacji zbiorczych w zakresie jednostek podległych i nadzorowanych w terminie najpóźniej do 31 marca danego roku i opublikowanie go na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. Pierwszy raport przygotowuje się w terminie do dnia 31 marca 2021 roku,
  5. przedkładanie sprawozdań dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - na polecenie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
  6. rozpatrywanie wniosków o zapewnienie dostępności i przygotowywanie odpowiedzi na wnioski a także realizowanie decyzji Prezesa Zarządu PFRON wydanych w wyniku postępowania skargowego – od dnia 5 września 2021 roku,
  7. inicjowanie możliwości pozyskiwania środków finansowych z Funduszu Dostępności w przypadku realizacji inwestycji lub jej poprawy w celu zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  8. współpracowanie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Radą Seniorów, innymi instytucjami i organizacjami w celu zapewnienia w możliwie największym stopniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 roku.

 

 

Burmistrz Miasta
(-) Wojciech Żukowski

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Nowosad Henryk
Dodano do BIP dnia: 2020-06-08 14:57:07